Strona główna » Regulamin

RegulaminRegulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Właściciel sklepu / Sprzedawca: PPHU BALANCE z siedzibą Holeszów 63, 22-220 Hanna, posługująca się znakiem handlowym MANUFAKTURA HOLZ & WOOD.
Sklep: Sklep Internetowy MANUFAKTURA HOLZ & WOOD dostępny pod adresem internetowym https://holzandwood.pl
Produkt: wyrób z drewna oraz używanych jako materiał pomocniczy płyt meblowych, płyty wiórowych, mdf, hdf, płyt komórkowych czy płyt stolarskich oraz elementów uzupełniających, wykonanych z innych surowców (szkło, metal itp.) oraz inne produkty służące uzupełnieniu oferty Sprzedawcy.
Regulamin: niniejszy Regulamin sprzedaży towarów na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną.
Klient: każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca: Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) lub inny podmiot nie będący Konsumentem.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i / lub drogą elektroniczną.
Zakup konsumencki: zakup Produktu dokonany przez Konsumenta, który nabywa Produkt w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.
Zakup komercyjny: zakup Produktu dokonany przez Przedsiębiorcę lub inny podmiot nie będący Konsumentem.
Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto Klienta: miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
Cookies: niewielkie pliki tekstowe szczegółowo opisane i określone na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Polityka cookies”.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD dostępnego pod adresem https://holzandwood.pl
2. Klient może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00 w szczególności:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@holzandwood.pl;
b. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Napisz do nas”;
c. telefonicznie dzwoniąc na numer +48 663 183 000 lub +48 663 628 000;
d. pisemnie lub osobiście pod adresem Holeszów 63, 22-220 Hanna.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia, w sposób określony w § 5, można składać po dokonaniu rejestracji.
5. W przypadku Zamówienia realizowanego na podstawie indywidualnej oferty dopuszcza się dokonanie zamówienia drogą elektroniczną bez uprzedniej rejestracji, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4.
6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
8. Aktualny cennik dostaw jest zamieszczony na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Zasady i koszty wysyłki”.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 46 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lub inną zapewniającą zbliżone parametry techniczne;
b. aktywny adres e-mail.
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies na zasadach szczegółowo opisanych i określonych na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Polityka cookies”.

§ 4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie w przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument:
a. imię i nazwisko;
b. ulica i numer domu / lokalu;
c. kod pocztowy i miejscowość;
d. kraj;
e. aktywny adres e-mail oraz ustawienie hasła.
w przypadku, gdy formularz wypełnia Przedsiębiorca:
a. nazwa firmy;
b. nr NIP;
c. ulica i numer domu / lokalu;
d. kod pocztowy i miejscowość;
e. kraj;
f. aktywny adres e-mail oraz ustawienie hasła.
3. Po podaniu danych kliknięcie przycisku „Załóż konto” kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku Zamówienia realizowanego na podstawie indywidualnej oferty dopuszcza się możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta przez obsługę Sklepu. Warunkiem jest wcześniejsza akceptacja przez Klienta przesłanej oferty zawierającej dodatkowo informację m.in. o obowiązującym Regulaminie. W takim przypadku z chwilą akceptacji oferty dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po założeniu Konta Klienta obsługa Sklepu informuje Klienta o tym fakcie odrębną wiadomością wysłaną na adres e-mail Klienta.
5. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.
6. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 10.
7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
10. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
d. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
e. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
f. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10.f należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@holzandwood.pl.
14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§ 5 Warunki sprzedaży

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD dostępnego pod adresem internetowym https://holzandwood.pl.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD są: Sprzedawca oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) lub w przypadku Zamówienia realizowanego na podstawie indywidualnej oferty dopuszcza się dokonanie zamówienia drogą elektroniczną bez uprzedniej rejestracji, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4.
4. Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Klientów.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych w Sklepie. Zmiana zakresu oferty nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Klientów.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 11-13 lub akceptację przesłanej przez Sprzedawcę oferty. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 9-13.
8. Zamówienia dokonywane pod adresem internetowym https://holzandwood.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a. wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu;
b. dodania ich do koszyka;
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
d. zalogowania do Konta Klienta, chyba że Klient zalogował się wcześniej;
e. kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”;
f. potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia jest przydzielony numer zamówienia (widoczny na stronie Sklepu) oraz automatyczna wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail podany przez Klienta;
g. w przypadku braku numeru zamówienia lub automatycznie wysłanej wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia należy skontaktować się z Właścicielem Sklepu.
10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie do 3 dni roboczych, wysyła wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) - zmiana statusu zamówienia na „Zamówienie przyjęto” - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia;
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - zmiana statusu zamówienia na „Zamówienie anulowane” - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy;
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10.c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak Produktów w magazynie lub u dostawców Sklepu, brak możliwości produkcyjnych itp.
12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10.c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (3 dni robocze) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu MANUFAKTURA HOLZ & WOOD podawane są w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) w przypadku wersji obcojęzycznych Sklepu (aktualizacja kursu PLN do EUR następuje wg kursu NBP) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które obciążają klienta, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są podawane najpóźniej przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
14. Kontakt e-mailowy ze strony przedstawiciela Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do produkcji / realizacji i Produkt może znajdować się już w trakcie procesu produkcyjnego lub w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedawca deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy. Wszelkie zmiany danych dostawy, treści zamówienia lub sposobu płatności można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@holzandwood.pl.
15. Sprzedawca może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 10.f.
16. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji, gdy zamówienie nie zostało opłacone w terminie 5 dni roboczych - chyba że ustalony został inny termin z Klientem.
17. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia, pod adresem wskazanym na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Kontakt”. Odbiór osobisty Klient powinien uzgodnić z 1 dniowym wyprzedzeniem z Właścicielem Sklepu, mailowo bądź telefonicznie.
18. Właściciel Sklepu zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nie dłuższym niż podany maksymalny termin wysyłki - określony indywidualnie w specyfikacji dla każdego Produktu jako „Czas wysyłki”. Rozpoczęcie biegu terminu określono w § 8 ust. 3-6.
19. Zalecamy, aby Klient sprawdził, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu, polecamy aby Klient sporządził wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz zawiadomił Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail info@holzandwood.pl. W sytuacji nie sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera (tylko w przypadku jeżeli opakowanie zewnętrzne nie nosiło śladów otwierania i nie miało śladów uszkodzeń mechanicznych typu odkształcenia, zgniecenia, pęknięcia), Klient ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki.
20. W przypadku zwrotu (przez firmę kurierską) wysłanej do Klienta przesyłki, Sprzedawca może obciążyć Klienta poniesionymi kosztami transportu (wysyłka i zwrot) w sytuacji gdy Klient z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność:
a. nie odebrał lub odmówił odbioru przesyłki (pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy) w godzinach pracy przewoźnika (dni robocze w godzinach 8.00 -16.00);
b. podał nieprawidłowy adres dostawy;
c. inny nieuzasadniony powód.
21. Zamówiony Produkt, Właściciel Sklepu wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Produkt podczas transportu jest ubezpieczony na 100% wartości zamówienia, a opakowania oznaczone są stosownymi znakami ostrzegawczymi.
22. Aktualny cennik dostaw jest zamieszczony na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Zasady i koszty wysyłki”.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 z poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 4 ust. 3-4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza (formularz Odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@holzandwood.pl;
b. pisemnie na adres Holeszów 63, 22-220 Hanna.
4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu np. kurierem wynosi ok. 500 zł.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f. zawartej w drodze aukcji publicznej;
g. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7 Prawa i obowiązki stron

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy MANUFAKTURA HOLZ & WOOD oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 72h wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 8 Płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 5 dni od zawarcia umowy sprzedaży - chyba że ustalony został inny termin z Klientem;
b. gotówką - w terminie 5 dni od zawarcia umowy sprzedaży - chyba że ustalony został inny termin z Klientem;
c. przelewem lub kartą poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez serwis Przelewy24 - przed skorzystaniem z usług serwisu płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług tego serwisu;
d. w systemie ratalnym obsługiwanym przez serwis Przelewy24.pl - przed skorzystaniem z usług serwisu ratalnego zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług tego serwisu.
2. Dane do przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy:
PPHU BALANCE
Holeszów 63
22-220 Hanna

Nr konta: ING Bank Śląski S.A.
68 1050 1953 1000 0022 6495 4476

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy zamówienie jest przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. W przypadku zapłaty gotówką zamówienie jest przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego po wpłacie kwoty do kasy Sprzedawcy.
5. W przypadku zapłaty poprzez płatności elektroniczne zamówienie jest przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności od operatora serwisu.
6. W przypadku zakupu w systemie ratalnym zamówienie jest przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy kredytu / pożyczki od operatora serwisu.
7. Szczegóły poszczególnych form płatności są zamieszczone na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Płatności”.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności zamieszczona na stronie https://holzandwood.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego MANUFAKTURA HOLZ & WOOD, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
4. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
5. Zbiory danych Właściciela sklepu zostały zgłoszone i przeszły pozytywnie proces weryfikacji w GIODO.

§ 10 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na podstawie rękojmi i / lub na podstawie gwarancji.
4. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym formularzu (formularz Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), zawierającym:
a. datę zakupu;
b. nr dowodu zakupu;
c. dane zgłaszającego reklamację tj. imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres e-mail;
d. dane lokalizacji reklamowanego Produktu;
e. data stwierdzenia wady;
f. opis wady towaru;
g. wybór roszczenia;
h. wypełniony przez kuriera oryginał „Protokołu szkody”, który potwierdza uszkodzenie.
5. Zastosowanie się do ust. 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
6. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
7. Karta gwarancyjna określająca warunki gwarancji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
8. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji powinno zostać złożone na wypełnionym formularzu (formularz Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
9. Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin obowiązuje od dn. 01/07/2020


Przejdź do strony głównej

Wyprzedaż ekspozycji

Szczególnie polecamy z naszej oferty

Aktualności

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowościach i promocjach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu